ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒ

LOLA လံုၿခံဳေရးသီးသန္႔ေပၚလစီ                 


သင္တို႔သည္ကြၽနု္ပ္တို႔၏ ပင္မစာမ်က္ႏွာႏွင့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ၿပန္အသိေပးၿခင္းမရွိပဲ ကြၽနု္ပ္တို႔၏ ဆိုဒ္ကို၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။  သို႔ေသာ္လည္း ကြၽနု္ပ္တို႔ထံသို႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား တင္သြင္းၿခင္းအားၿဖင့္ သင္တို႔ကို ကြၽနု္ပ္တို႔ Lola သီးသန္႔လုံၿခံဳေရးေပၚလစီႏွင့္အညီ သင္၏ကိုယ္ပိုင္ေဒတာမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ေစၿခင္းကိုလက္ခံပါ။


၁။ ကြၽနု္ပ္တို႔၏ေဒတာစုစည္းမႈ


၁.၁။ ကြၽနု္ပ္တို႔သည္ သင္တို႔အေနၿဖင့္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာေဒတာမ်ား စုေဆာင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။

သင္သည္ lola.com.mm ၏ေစ်း၀ယ္သူတစ္ဦးမွန္လွၽင္,

-သင္၏နာမည္

- ေမြးသကၠရာဇ္

-သင္၏အိမ္လိပ္စာ

-သင္၏အီးေမးလ္လိပ္စာ

- သင္၏ဖုန္းနံပါတ္

သင္သည္ lola.com.mm ၏ေရာင္းခ်သူၿဖစ္ေနလွၽင္,

-ကုမၸဏီအမည္ႏွင့္မွတ္ပံုတင္ထားေသာကတ္မိတၱဴ

ကုမၸဏီလိပ္စာ

-အီးေမးလ္ႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္

-ကုန္ပစၥည္းဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းေဖာ္ၿပခ်က္သတင္းအခ်က္အလက္

- အၿခားလိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား


၁.၂။ သင္သည္ လွည့္စား(သို႔မဟုတ္)မမွန္ကန္ေသာ (သို႔မဟုတ္) လွည့္ၿဖား(သို႔မဟုတ္)လွည့္ၿဖားေစတတ္ေသာ အထင္မွားေစတတ္ေသာ ဘယ္အရာကိုမဆို ရိုေသေလးစားမႈွိရန္၊ အရိုအေသအတြက္စစ္မွန္တဲ့ တိက်မႈႏွင့္ ရက္စြဲအထိၿဖစ္ၿပီးမဟုတ္ေသာ အရာမ်ား ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သေဘာတူေပးသည္။ 


၁.၃။ ကြၽနု္ပ္တို႔သည္ သင္တို႔၏ IPလိပ္စာ ၊ စစ္ဆင္ေရးစနစ္ႏွင့္ေလ့လာေရး အမ်ိဳးအစားႏွင့္ပါတ္သတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္းကိုစုေဆာင္းမည္။

ဒါဟာကြၽနု္ပ္တို႔၏အသံုးၿပဳသူမ်ားသည္ ေလ့လာၿခင္းအတြက္လုပ္ရပ္မ်ား၊ ပံုစံမ်ားႏွင့္ပါတ္သတ္ေသာ ကိန္းဂဏန္းေဒတာၿဖစ္ၿပီး မည္သည့္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ခြဲၿခားမသတ္မွတ္ထားပါ။


၂။ LOLA ၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား


Daily Mart Co., Ltd. ( LOLA အြန္လိုင္း)

အမွတ္(၂၃) ဗိုလ္ခ်ိဳလမ္း, အင္ၾကင္းၿမိဳင္အိမ္ယာ,ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္,ရန္ကုန္, ၿမန္မာ

အီးေမးလ္ : info@lola.com.mm၃။ သင္၏ေဒတာမ်ားအသံုးၿပဳမႈ3.1 Lola is committed to integrity and professionalism in all areas of its services and therefore we take our obligations under the Data Protection Act 1998 (the "Act") very seriously. We will use reasonable endeavors to protect your privacy and ensure that Personal Data (as defined in the Act) is used only for the purposes below.


3.2 Any Personal Data (which includes your name, address and any other details you provide to us which concern you as an individual or Company) that we collect via the web site shall be collected and processed in accordance with the Act and we shall only use it for:

(a) collecting and processing your order; or

(b) providing other marketing information which we think you may find of interest; or

(c) undertaking product or customer research and development.

(d) Products' photos and information public on our website and apps as a product guide for end users


3.3 We will give you the opportunity to opt out of receiving marketing information from us at the time we collect your information. You may unsubscribe for our marketing newsletters at any time by clicking on the link within any emails we send you.


3,4 In the unlikely event that a liquidator, administrator or receiver is appointed over us or all or any part of our assets, that insolvency practitioner may transfer your information to a third-party purchaser of the business provided that purchaser undertakes to use your information for the same purposes as set out in this policy.


3.5 We undertake not to provide your Personal Data to third parties save in accordance with this policy.


3.6 We undertake to take reasonable steps, including the implementation of security policies, rules and technical measures, necessary to protect the Personal Data that we have under our control from unauthorized access, improper use and disclosure, unauthorized destruction or accidental loss.


3.7 Although we will do our best to protect your data, transmission of data over the internet is not completely secure. We cannot guarantee the security of data transmitted to our site, and any transmission is at your own risk. Once we have received your data we will use strict procedures and security features to try and prevent unauthorized access.4. YOUR RIGHTS4.1 You may ask us whether we are storing personal information about you by emailing us at info@lola.com.mm and if you wish we will provide you with a copy of the Personal Data we hold about you by email. For your protection we may ask for proof of your identity before providing any information and reserve the right to refuse to provide information requested if your identity is not established to our satisfaction.


4.2 While we hold your Personal Data, we may contact you for the purposes of ensuring your Personal Data is up to date. We encourage you to provide full Personal Data and you may at any time inform us of any incorrect or out of date details so that we can provide the best possible service.


4.3 We reserve the right to make changes to this Privacy Policy at any time. Changes will be set out here so that you always know how we will use the Personal Data that you give us, and to whom we might disclose it.


4.4 If you have any enquiry or concern about our privacy policy or the way in which we are handling personal data please contact info@lola.com.mmYou can compare max 4 products.