ကုန္ပစၥညးျ္ပန္လည္ေပးပို႔ျခငး္္ဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မာ်း

ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း


၀ယ္ယူသူလက္ခံရရိွေသာ ကုန္ပစၥည္းသည္ ပ်က္စီးေနျခင္း၊ မမွန္ကန္ျခင္း၊ အျပစ္အနာအဆာမ်ားရိွျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ပြားခဲ႔ပါက သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျဖည္႔စြက္ျပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

ျပန္လည္ေပးပို႔ႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ လဲလွယ္ျခင္း၊ အစားထိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ပါ။  

သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားႏွင္႔ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ကုန္ပစၥည္း လဲလွယ္ ျခင္း၊ အစားထိုးျခင္းကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။


ျပန္လည္ေပးပို႔ႏုိင္မည္႔ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား


၁။ ေရာငး္ခ်၍ပို႔ေဆာင္ျပီးေသာ စားေသာက္ကုန္ႏွင္႔ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား၊ ကုန္ေျခာက္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပဆိုင္ရာပစၥညး္မ်ား စသည္႔ ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္ေပးပုိ႔ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္္း ကိစၥရပ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ 

၂။ ေရာငး္ခ်သူမွသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမး္ခ်က္မ်ားအတိုငး္ ပစၥည္းျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္းကိုေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင္႔ မွာယူေသာပစၥည္းမ်ားအလိုက္ ေရာင္းခ်သူသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမး္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာ စြာဖတ္ရွဳေပးရမည္။


ျပန္လည္ေပးပို႔ႏိုင္သည္အေျခအေနမ်ား


၁။ ထုတ္ပိုးမွဳမပ်က္ယြင္းေသာ၊ တံဆိပ္ရိွေသာ၊ ပစၥည္းအာမခံကတ္ပါ၀င္ေသာပစၥညး္မ်ား

၂။ (၇)ရက္အတြငး္၀ယ္ယူထားေသာ လူ႔သံုးကုန္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ဖက္ရွင္အသံုးအေဆာင္မ်ား

3. For Groceries & other consumer goods, we request customer to check carefully for all order upon receiving with delivery team before signing the Delivery Order Form. However, for groceries that is check & accepted by customer are not exchangeable, returnable or refundable.

၄။ အာမခံခ်က္ရိွေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အာမခံကတ္ျပားမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းေဘာက္ခ်ာႏွင္႔အတူ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အာမခံကာလအတြင္းျဖစ္ေပၚလာေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳစင္တာႏွင္႔ ေရာင္းခ်သူထံသို႔ လဲႊေျပာင္းေဆာင္ရြက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ၀ယ္ယူသူလက္ခံျပီးေနာက္ လဲလွယ္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခမ်ားအား ၀ယ္ယူသူမွ က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 


ျပန္လည္ေပးပို႔ပံုအဆင္႔ဆင္႔


၁။ ၀ယ္ယူသူမွ ၂၄နာရီအတြင္း Lola ၀န္ေဆာင္မွဳဌာနသို႔ဆက္သြယ္ျပီးေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

၂။ သတ္မွတ္ထားေသာေဖာင္အားျဖည္႔စြက္၍ ပစၥညး္ႏွင္႔အတူ Lola ရံုးသုိ႔ေပးပို႔ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) Lola မွ ပစၥည္းအေျခအေနစစ္ေဆး၍ သယ္ယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ Lola မွ လာေရာက္သယ္ယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခအား ၀ယ္ယူသူမွက်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ပစၥည္းလက္ခံရရိွပါက ၀ယ္ယူသူထံ ဖုန္းျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာငး္ စာျဖင္႔လည္းေကာငး္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ပုိငး္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအား ဖုန္းျဖင္႔ဆက္သြယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ခန္႔မွန္းၾကာျမင္႔ခ်ိန္ ၅ရက္မွ ၁၅ရက္)

5. If Lola/ seller fault or error, all shipping fees will be incurred by Lola/ Seller's . 

၆။ Lola မွ စစ္ေဆးျပီး မွန္ကန္ေသာကုန္ပစၥညး္အား ၃ရက္မွ ၅ရက္အတြင္ ၀ယ္ယူသူထံသုိ႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။  .

၇။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္႔အတိုင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကုန္ပစၥညး္မ်ားအတြက္ က်သင္႔ေသာ ၀န္ေဆာင္ခကို ၀ယ္ယူသူမွ က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

You can compare max 4 products.